ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΝ ΒΑΝΙΑ. ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΦΜ 094093365. ΑΜΑΕ 12558/84/Β/86/20.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Χρίσης 2011 Χρίσης 2012 Χρίσης 2011 2012
Αξία Άοσβέ- Αναόσβε- Αξία Άοσβέ- Αναόσβε-
κτήσεως σεις στη Αξία κτήσεως σεις στη Αξία
10 Γήεδα - Οικόεδα 501904.11 501904.11 702665.75 702665.75 40 Κεφάλαιο(245000 μετοχέςΧ3,00 Ευρώ) 735000.00 735000.00
11 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 309359.97 306567.04 2792.93 417635.96 414072.41 3563.55 41 Αοθεματικά-Διάφορες Αναροσαρμογές-Ε.Ε. 0.00 100380.82
12 Μηχανήματα & Λοιός μηχ/ς εξολ.  37698.42 23616.27 14082.15 42999.23 28249.27 14749.96 42 Αοτελέσματα εις νέο -124084.20 -63750.44
13 Μεταφορικά Μέσα 70808.59 67793.56 3015.03 70808.59 68798.56 2010.03 Υόλοιο Ζημιών Χρήσεως (-41024,59)
14 Έιλα και λοιός εξολισμός 228381.04 226347.25 2033.79 229208.09 225721.92 3486.17 Υόλοιο ρ/μένων χρήσεων(-22725,85)
20 Εμορεύματα 1391.57 1430.50 43 Ποσα Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου 0.00 28000.00
25 Αναλώσιμα Υλικά 43618.53 42711.14 50 Προμηθευτές 801.94 -189.91
30 Πελάτες 2436.00 2044.00 54 Υοχρεώσεις αό Φόρους & Τέλ -29135.05 -24532.62
33 Χρεώστες Διάφοροι 19.02
38 Χρηματικά Διαθέσιμα 11289.56 2246.75
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 582582.69 774907.85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 582582.69 774907.85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ ΧΡΗΣΕΣ
31ηςΔεκεμβρίου 2012 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Κύκλος εργασιών (ωλήσεις) 46467.13 19276.02 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Λογιστής Εις Σύμβουλος
Μείον: Κόστος ωλήσεων 53102.77 51570.98 Ιωάννης Πέας Θεόδωρος Σορδίλης Γκιουχέρ Σορδίλη
Μερικά αοτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως -6635.64 -32294.96 ΑΔΤ ΔΣΑ 10089 ΑΔΤ ΑΒ558045/06 Χίου TR-O No 085736
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 1331.90 -729.18
Μείον: Σύνολον αοσβέσεων αγίων στοιχείων 9728.35 8000.45
Καθαρά αοτ.(Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως ρο φόρων -15032.09 -41024.59