ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ.ΕΔΡΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. ΑΦΜ 094246779. ΑΜΑΕ 21523/84/Β/90/006.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Χρίσης 2011 Χρίσης 2012 Χρίσης 2011 2012
Αξία Άοσβέ- Αναόσβε- Αξία Άοσβέ- Αναόσβε-
κτήσεως σεις στη Αξία κτήσεως σεις στη Αξία
10 Γήεδα - Οικόεδα 421558,45 421558,45 590181,83 590181,83 40 Κεφάλαιο(16000 μετοχέςΧ29,347 Ευρώ) 469552,46 469552,46
11 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 412018,96 412018,95 0,01 556225,60 556225,59 0,01 41 Αοθεματικά-Διάφορες Αναροσαρμογές-Ε.Ε. 0,00 136409,19
12 Μηχανήματα & Λοιόςμηχ/ς εξολ.  49136,18 49135,99 0,19 49136,18 49135,99 0,19 42 Αοτελέσματα εις νέο -32214,20 -19666,42
13 Μεταφορικά Μέσα 11585,06 11584,97 0,09 11585,06 11584,97 0,09 Υόλοιο Ζημιών Χρήσεως ( -19666,42)
14 Έιλα και λοιός εξολισμός 44523,85 44515,06 8,79 51013,08 44979,52 6033,56 Υόλοιο ρ/μένων χρήσεων(-0,00)
18 Συμμετοχές κλ Μακρό. Ααιτης.    1760,82 1760,82 1760,82 1760,82 43 Ποσα Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου 7729,51 30787,56
20 Εμορεύματα 51,96 51,96 54 Υοχρεώσεις αό Φόρους & Τέλ -3041,84 -3411,89
25 Αναλώσιμα Υλικά 14690,01 13994,16
38 Χρηματικά Διαθέσιμα 3955,61 1648,28
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 442025,93 613670,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 442025,93 613670,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ ΧΡΗΣΕΣ
31ηςΔεκεμβρίου 2012 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Κύκλος εργασιών (ωλήσεις) 5473,90 1171,41 Πρόεδρος ΔΣ & Λογιστής Αντιρόεδρος του ΔΣ Εις Σύμβουλος
Μείον: Κόστος ωλήσεων 12223,18 16949,58 Θεόδωρος Σορδίλης Γκιουχέρ Σορδίλη Μαρία Κομνηνού
Μερικά αοτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως -6749,28 -15778,17 ΑΔΤ ΑΒ558045/06 Χίου TR-O No 085736 ΑΖ437138/ ΑΤ Χίου
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Αοτελέσματα 3423,78
Μείον: Σύνολον αοσβέσεων αγίων στοιχείων 153,88 464,47
Καθαρά αοτ.(Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως ρο φόρων -6903,16 -19666,42